Du học Phần Lan – Kỳ thi tốt nghiệp Cấp 3 tại Phần Lan như thế nào?

Du học Phần Lan
Tìm hiểu kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Phần Lan

Kỳ thi tốt nghiệp là kỳ thi quốc gia thường được thực hiện vào cuối cấp trung học phổ thông Phần Lan. Mục đích của nó là đánh mức độ mà học sinh đã tiếp thu kiến thức và kỹ năng theo yêu cầu của chương trình trung học phổ thông. Vượt qua kỳ thi tuyển sinh cho phép ứng viên tiếp tục học tại trường đại học và các cơ sở giáo dục đại học khác.

Kỳ thi được tổ chức hai năm một lần vào mùa xuân và mùa thu, đồng thời ở tất cả các trường trung học phổ thông Phần Lan.

Các môn thi:

Kỳ thi tuyển sinh bao gồm tối thiểu năm bài kiểm tra; một trong số đó, bài kiểm tra tiếng Phần Lan và văn học, là bài kiểm tra bắt buộc đối với tất cả thí sinh. Sau đó, thí sinh phải hoàn thành ít nhất bốn bài kiểm tra khác ở ba nhóm môn học sau tùy theo lựa chọn của thí sinh: toán, ngôn ngữ quốc gia thứ hai; ngoại ngữ; nhân văn và khoa học tự nhiên. Ít nhất một trong các bài kiểm tra phải là bài kiểm tra trình độ giáo trình nâng cao của môn học.

Kỳ thi tuyển sinh được hoàn thành bằng tiếng Phần Lan hoặc tiếng Thụy Điển dựa trên ngôn ngữ giảng dạy của cơ sở giáo dục.

Kỳ thi tuyển sinh được tổ chức hai năm một lần vào mùa xuân và mùa thu. Thí sinh phải hoàn thành bài thi trong thời gian không quá ba kỳ thi liên tiếp. Kỳ thi cũng có thể được hoàn thành trong một kỳ thi.

Sau khi vượt qua kỳ thi, thí sinh sau đó có thể bổ sung bài thi của mình bằng các bài kiểm tra bổ sung hoặc thi lại bao nhiêu lần tùy thích. Không có giới hạn thời gian để bổ sung bài kiểm tra hoặc làm lại bài kiểm tra sau khi đã vượt qua.

Bài kiểm tra bổ sung

Một người đã vượt qua Kỳ thi tuyển sinh sau này có thể bổ sung bằng cách làm một bài kiểm tra mà trước đó họ chưa từng thi. Việc kiểm tra cũng có thể được bổ sung bằng cách làm bài kiểm tra về một môn học mà bạn đã vượt qua nhưng ở mức độ khó khác. Việc bổ sung bài kiểm tra chỉ có thể được thực hiện sau khi bài kiểm tra đã được thông qua. Nếu thí sinh thi trượt thì phải làm lại những bài thi đã trượt và vượt qua bài thi trước khi được bổ sung bài thi mới.

Các bài thi bổ sung cho kỳ thi có giá trị ngang bằng với các bài thi trong kỳ thi ban đầu. Thí sinh nhận được một chứng chỉ riêng (màu trắng) của các bài kiểm tra mà họ đã thực hiện để bổ sung cho bài thi của mình và cùng với Giấy chứng nhận thi trúng tuyển gốc (màu xanh lam), nó có giá trị như chứng chỉ kiểm tra ban đầu.

Thi lại:

Một thí sinh đã vượt qua bài kiểm tra có thể thi lại bao nhiêu lần tùy thích. Không có giới hạn thời gian cho việc làm lại bài kiểm tra đã đạt. Nếu thí sinh thi lại trước khi được cấp Chứng chỉ thi tuyển sinh thì điểm cao hơn sẽ được ghi vào chứng chỉ. Nếu thí sinh đã được cấp chứng chỉ, sau đó thi lại và đạt điểm cao hơn, họ sẽ được cấp một chứng chỉ riêng cho bài thi lại. Các bài thi đã thi lại có giá trị tương đương với các bài thi trong bài thi ban đầu. Cùng với Chứng chỉ thi trúng tuyển gốc, chứng chỉ thi lại riêng có giá trị như chứng chỉ thi lại ban đầu.

Thí sinh trượt một kỳ thi có thể thi lại ba lần trong ba đợt thi ngay sau kỳ thi của kỳ thi trượt. Thí sinh được phép thay đổi độ khó của bài thi trượt từ cấp độ giáo trình nâng cao sang cấp độ giáo trình trung cấp/cơ bản, nhưng chỉ sau khi đã xác minh rằng bài thi của họ vẫn bao gồm ít nhất một bài kiểm tra ở cấp độ giáo trình nâng cao. Nếu thí sinh không đạt bài thi trượt trong thời gian quy định thì phải thi lại từ đầu. Thí sinh có thể đưa các bài thi đã hoàn thành ở kỳ thi tuyển sinh trượt vào kỳ thi tuyển sinh mới.

tả các bài thi:

Dưới đây là những mô tả cơ bản về các bài kiểm tra trong Kỳ thi tuyển sinh Phần Lan.

Bài thi tiếng mẹ đẻ

Bài kiểm tra tiếng mẹ đẻ được sắp xếp bằng tiếng Phần Lan, tiếng Thụy Điển và tiếng Sami.

Bài kiểm tra tiếng Phần Lan và tiếng Thụy Điển có hai phần: bài kiểm tra kỹ năng văn bản và bài kiểm tra tiểu luận. Chúng được tổ chức vào những ngày riêng biệt và thời gian dành cho mỗi bài kiểm tra là sáu giờ. Tổng số điểm có trọng số sẽ xác định điểm của thí sinh trong bài kiểm tra tiếng mẹ đẻ. Nếu thí sinh không hoàn thành một trong hai bài kiểm tra, bài kiểm tra tiếng mẹ đẻ sẽ bị coi là bị dừng và không đạt. Vì vậy, thí sinh không thể chia hai bài thi thành các giai đoạn thi riêng biệt.

Trong ngôn ngữ Sami, chỉ có bài kiểm tra viết luận được sắp xếp.

Bài kiểm tra kỹ năng văn bản đo lường kỹ năng phân tích và diễn đạt ngôn ngữ của thí sinh. Bài kiểm tra viết luận tập trung vào trình độ học vấn chung của thí sinh, sự phát triển tư duy, cách diễn đạt ngôn ngữ và tính mạch lạc. Trong bài kiểm tra kỹ năng văn bản, thí sinh được cung cấp tài liệu bao gồm các văn bản văn học, văn bản miêu tả và tác phẩm nghệ thuật khác nhau. Trên cơ sở tài liệu, thí sinh trả lời hai trong số bốn bài tập. Thí sinh có thể được yêu cầu phân tích ý nghĩa, cấu trúc, cách diễn đạt và bối cảnh của tài liệu hoặc viết một bản tóm tắt hoặc bình luận. Trong phần thi viết luận, thí sinh chọn một bài trong số tối thiểu năm bài và viết một bài luận theo hướng dẫn. Các bài tập bao gồm tài liệu nền.

Thí sinh có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Phần Lan, Thụy Điển hoặc Sami hoặc sử dụng ngôn ngữ ký hiệu làm ngôn ngữ đầu tiên có thể thay thế bài kiểm tra tiếng mẹ đẻ bằng bài kiểm tra tiếng Phần Lan hoặc tiếng Thụy Điển như ngôn ngữ thứ hai. Bài kiểm tra có các phần nghe, đọc hiểu và viết.

Thí sinh cũng có thể làm bài kiểm tra tiếng mẹ đẻ bằng tiếng Phần Lan hoặc tiếng Thụy Điển thay cho bài kiểm tra ngôn ngữ quốc gia thứ hai bằng ngôn ngữ đó.

Ngoại Ngữ:

Các bài kiểm tra bằng ngôn ngữ quốc gia thứ hai (tiếng Thụy Điển hoặc tiếng Phần Lan) được sắp xếp ở cấp độ giáo trình nâng cao và cấp độ giáo trình trung cấp. Các bài kiểm tra ngoại ngữ bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha được sắp xếp ở cấp độ giáo trình nâng cao và cấp độ giáo trình cơ bản. Ngoài ra, các bài kiểm tra ở cấp độ giáo trình cơ bản được sắp xếp bằng tiếng Ý, Inari Sami, Bắc Sami, Skolt Sami, tiếng Latin và tiếng Bồ Đào Nha. Bài kiểm tra bằng tiếng Latin cũng được tổ chức ở cấp độ giáo trình cơ bản mở rộng, không tương đương với cấp độ giáo trình nâng cao của các ngoại ngữ khác. Bắt đầu từ mùa thu năm 2025, chỉ tổ chức bài kiểm tra ở cấp độ cơ bản.

Ở hầu hết các ngôn ngữ, bài kiểm tra bao gồm hai phần, bài kiểm tra nghe hiểu và bài kiểm tra khả năng hiểu và viết và viết, trong đó thí sinh sẽ trả lời trong cùng một ngày, trong cùng một khoảng thời gian thi.

Các bài kiểm tra bằng tiếng Inari Sami, Bắc Sami, Skolt Sami, tiếng Latin và tiếng Bồ Đào Nha không bao gồm bài kiểm tra nghe hiểu.

Bài kiểm tra khả năng hiểu và viết bằng văn bản bao gồm ba phần. Ví dụ: các mục kiểm tra có thể là câu hỏi trắc nghiệm, bài kiểm tra cloze, câu hỏi mở, tóm tắt và bài tập dịch thuật hoặc mô tả. Trong các bài kiểm tra trình độ giáo trình nâng cao, thí sinh cũng viết một bài luận dài 700-1.100 ký tự (trong bài kiểm tra tiếng Anh và tiếng Phần Lan là 700-1.300 ký tự). Trong các bài kiểm tra trình độ giáo trình trung cấp và cơ bản, thí sinh viết một bài tập ngắn hơn (160-240 ký tự) và một bài tập dài hơn (300-450 ký tự).

Khoa Học Tự Nhiên & Nhân Văn:

Mỗi môn thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và nhân văn đều có bài thi riêng trong kỳ thi tuyển sinh. Mỗi kỳ thi có hai ngày thi riêng biệt cho các môn khoa học tự nhiên và nhân văn. Vào ngày thi đầu tiên, thí sinh có thể làm bài kiểm tra về tâm lý học, triết học, lịch sử, vật lý hoặc sinh học. Vào ngày thi thứ hai, họ có thể làm bài kiểm tra về tôn giáo Tin Lành Lutheran, tôn giáo Chính thống, đạo đức, nghiên cứu xã hội, hóa học, địa lý hoặc giáo dục sức khỏe. Thí sinh chỉ có thể làm một bài kiểm tra mỗi ngày, vì vậy họ có thể làm tối đa hai bài kiểm tra trong một kỳ thi. Thời gian tối đa để làm bài kiểm tra là sáu giờ.

Số lượng câu hỏi trong một bài kiểm tra phụ thuộc vào chủ đề. Trong vật lý, hóa học và sinh học, thí sinh trả lời tối đa bảy trong số mười một câu hỏi. Ở các môn còn lại, thí sinh trả lời tối đa năm trong số chín câu hỏi.

Trong các bài kiểm tra kỹ thuật số về khoa học nhân văn và tự nhiên, điểm tối đa là 120 điểm. Các bài kiểm tra kỹ thuật số có các mô-đun khác nhau có thể bao gồm một số câu hỏi, có nhiều loại và độ phức tạp khác nhau. Một số câu hỏi có thể là bắt buộc. Các hạng mục kiểm tra có thể là các câu hỏi tiểu luận truyền thống, câu hỏi trắc nghiệm, bài tập vẽ, phân tích dữ liệu và sự kết hợp của những câu hỏi này. Các bài kiểm tra cũng có thể có tài liệu nền đa dạng hơn so với các bài kiểm tra trên giấy truyền thống. Các câu hỏi có thể bao gồm văn bản, hình ảnh, video, bản ghi âm, bản đồ, hình ảnh động và số liệu thống kê. Điểm tối đa cho một bài kiểm tra sẽ dao động trong khoảng từ 15 đến 30 điểm.

Toán học:

Bài kiểm tra toán được sắp xếp theo hai mức độ khó khác nhau; giáo trình nâng cao và giáo trình cơ bản. Thí sinh có thể chọn tham gia bài kiểm tra cấp độ nào, bất kể việc học ở trường trung học phổ thông là gì.

Bài thi có 8-13 câu hỏi, trong đó thí sinh phải hoàn thành 6-10 câu tùy theo tổng số câu hỏi. Mỗi câu hỏi đạt tối đa mười hai điểm. Từ mùa thu năm 2024 trở đi, bài kiểm tra ở cấp độ giáo trình cơ bản cũng sẽ có một số câu đạt tối đa 18 điểm.

Các bài kiểm tra có hai phần: Phần A và Phần B. Phần B còn được chia thành hai phần: Phần B1 và Phần B2. Cả hai bài kiểm tra đều có các tập bài tập riêng biệt cho Phần A và Phần B. Máy tính có thể được sử dụng để hỗ trợ cho Phần B nhưng không dùng được cho Phần A.

Khi bắt đầu bài thi, thí sinh được phát tập sách bài tập cho cả Phần A và Phần B. Khi thí sinh nộp lại tập sách Phần A chậm nhất ba giờ sau khi bắt đầu bài thi, họ sẽ được phát một máy tính. Ở Phần B, thí sinh được phép sử dụng bất kỳ máy tính khoa học, máy tính vẽ đồ thị hoặc máy tính ký hiệu nào không có tính năng truyền dữ liệu. Thí sinh cũng có thể tham khảo sách kỹ thuật số gồm các bảng trong cả hai phần của bài thi.

EDUBAY VIETNAM
Facebook: www.facebook.com/DuhocPhanLancungEduBay
LinkedIn: www.linkedin.com/company/edubayvietnam/
Youtube: https://www.youtube.com/@edubayvietnam2610
Địa chỉ:
VP Hà Nội: Tầng 14, Toà nhà Zen Tower, 12 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
VP TPHCM: Tầng 8, toà nhà Cao Thắng Mall, 19 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TPHCM
Email: hello@edubay.com.vn
Hotline:
VP Hà Nội: (+84) 98 256 49 46
VP TPHCM: (+84) 35 211 88 48